DÅLIGT TRYCK
   • Dåligt tryck:

   Utskriftstest
   Systemet har flera testrutiner som du kan använda för att kontrollera utskriftskvaliteten och hjälpa dig identifiera utskriftsproblem.

   Provtryck 
   Med den här funktionen kan du skriva ut ett provtryck för att kontrollera att skrivarhuvudet fungerar på rätt sätt och att inga skrivarmunstycken är blockerade. Se alltid till att trycket är tydligt och fullständigt. Dåligt tryck kan underkännas av Posten. Om linjer eller andra etaljer saknas i trycket, utför en rengöring enligt beskrivningen nedan.

   1. Tryck på Meny.

   2. Tryck vid behov på Nedåt.

   3. Välj ”Underhåll”.

   4. Välj ”Skrivarunderhåll”.

   5. Välj ”Skriv provtryck”.

   6. Följ instruktionerna på skärmen för att skriva ut ett provtryck på ett kuvert eller en tejpremsa.

   7. En fråga om provtrycket är OK visas.

    7a. Om trycket ser bra ut, välj JA för att återgå till menyn för skrivarunderhåll.

   7b. Om trycket är dåligt, välj ”NEJ, rengör skrivarmunstycke”. Maskinen startar då en rengöringsprocedur. ”Utför Rengörare A” visas på skärmen. Proceduren tar några minuter.

   1. Tryck på Hem för att återgå till Hemskärmen.

   2. När rengöringen är klar visas ”Underhåll klart”. Välj ett av följande alternativ: ”Rengör skrivarmunstycke””Välj en annan rengörare” eller ”Klart”; du återkommer därefter till ”Skrivarunderhåll”.

   • Rengöra skrivarmunstyckena:

   Med den här funktionen kan du rengöra skrivarhuvudet om något utskriftsproblem uppstår.

   VIKTIGT! Se alltid till att trycket är tydligt och fullständigt. Dåligt tryck kan underkännas av Posten. Om linjer eller andra detaljer saknas i trycket (se bilden nedan), utför en rengöring av skrivarhuvudet enligt beskrivningen nedan.   1. Tryck på Meny.

   2. Tryck vid behov på Nedåt.

   3. Välj ”Underhåll”.

   4. Välj ”Skrivarunderhåll”.

   5. Välj ”Rengörare skrivarmunstycke”.

   6. Det finns fyra olika rengöringsprocedurer. Normalt är alternativet ”Rengörare A” tillräckligt för rengöring av maskinen, såvida du inte fått andra anvisningar av leverantören.

   7. Maskinen utför rengöringen. Proceduren tar några minuter. När rengöringen är klar visas ”Underhåll klart”.
    • Välj 
    ”Skriv provtryck” för att skriva ut ett provtryck. (Se avsnittet Dårligt tryck – utskriftstest ovan.)
    • Välj 
    ”Välj en annan rengöring” om du vill utföra en annan rengöringsprocedur.
    • Tryck på 
    ”Fortsätt” för att återgå till menyn ”Skrivarunderhåll”.

   8. Tryck på Hem för att återgå till Hemskärmen.

   • Byta färgpatron/skrivarhuvud:

   Färgförbrukningen varierar beroende på eventuellt reklamtryck, hur många brev som frankeras per dag och andra faktorer. Vi rekommenderar att du alltid har en extra färgpatron i lager.

   Varningsmeddelandet ”Låg färg” visas på skärmen när färgen håller på att ta slut, eller är helt slut. Färgpatronen måste då bytas inom kort. Ytterliggare ca 300 tryck kan skrivas ut, eller så kan maskinen användas i ytterligare ca sex dagar. Om du inte har en extra färgpatron tillgänglig är det dags att beställa en snarast.

   VARNING!
   Byt färgpatron så snart meddelandet ”Låg färg” visas. När varningsmeddelandet ”Färg slut” visas måste färgpatronen bytas omedelbart. Färgen är slut, och det går inte längre att skriva ut.

   1. Om en färgvarning har visats, gå till steg 2. Alternativt kan du navigera i menyerna för att gå igenom bytesproceduren.

   A. Tryck på Meny.
   B. Tryck vid behov på Nedåt och välj ”Underhåll”.
   C. Välj ”Skrivarunderhåll”.
   D. Välj ”Byt färgpatron” eller ”Byt skrivarhuvud” efter behov.

   2. Ta bort vågplattformen och öppna spärren till färgpatronen när du uppmanas till detta. Meddelandet ”Flytta färgpatron” visas.
   3. När instruktionen ”Installera nu” visas, öppna locket till färgpatronen.
   4. Ta bort den gamla patronen.
   5. Ta bort skyddstejpen från den nya färgpatronens undersida.
   6. Sätt i färgpatronen i fördjupningen. De utskjutande kanterna på färgpatronens sidor glider in i spåren.
   7. Vrid spärren till stängt läge.
   8. Stäng locket till färgpatronen. Maskinen känner automatiskt av den nya patronen och återgår efter några ögonblick till Hemskärmen. Montera tillbaka vågplattformen.

   Byte av skrivarhuvud

   (länk till dm300/400c printhead replacement pdf.)

   https://azolver.se/wp-content/uploads/2019/07/dm300c-dm475-print-head-replacement-instructions-awAW20293.pdfhttps://www.pitneybowes.com/content/dam/support/product-documentation/dm300c-400c-450c-475/en/dm300c-dm475-print-head-replacement-instructions-awAW20293.pdf

   (PDF finns bifogat).

ANSLUTNINGSFEL
  • Om frankeringsmaskinen inte kan ansluta till laddningscentret visas ett meddelande på skärmen: 
   ”Laddningsceteranslutningen förlorad””Laddningscenter upptaget””Ingen bärvåg” etc.

   Det kan finnas många orsaker till detta. Börja med att kontrollera följande:

   1. Kontrollera anslutningarna (telefon, LAN).

   2. Kontrollera att telefonlinjen respektive Internet-anslutningen fungerar.

MASKINEN LADDAR INTE NED PORTO

Frankeringsmaskinen ansluter till laddningscentret, men därefter händer ingenting.

Gör nedanstående om maskinen har ”hängt sig” i mer än 30 minuter:

 • Dra ur elkabeln, vänta en minut och anslut den sedan igen.

MATNINGSPROBLEM
  • Förebygga att kuvert fastnar

   1. Kontrollera att kuverten uppfyller våra specifikationer.

   2. Mata in kuverten på rätt sätt, dvs korrekt staplade och helt inskjutna mot bakväggen.

   3. Försök inte att mata för stora kuvert i maskinen. Använd i stället tejpremsor.

   Ta bort kuvert som har fastnat

   1. Vrid pappersfrigöringsspaken medurs till frigöringsläge.

   2. Dra försiktigt ut kuvertet åt höger.

   3. Kontrollera att inga pappersbitar finns kvar i matningsmekanismen.

   4. Vrid frigöringsspaken moturs till utgångsläget (horisontellt).

   Ta bort kuvert som har fastnat i matningsområdet (endast DM400C)

   • Lyft upp matarlocket.

   • Tryck på matarfrigöringsspaken så att det går att ta bort brev under matningsvalsarna.

   • Avlägsna vid behov fuktenheten så att du kan ta bort brev mellan mataren och utskriftsområdet.