ANSLUTNING
 • Ansluta till laddningscenter:

Kontrollera trafikdata och uppdateringar

Minst en gång i månaden måste frankeringsmaskinen anslutas till Pitney Bowes laddningscenter. Detta säkerställer att trafikdata i maskinen skickas till Pitney Bowes. Samtidigt kontrolleras om det finns någon uppdatering som ska hämtas. Aktuella portosatser lagras i frankeringsmaskinen. Använd din normala anslutning för detta.

När anslutning krävs visas meddelandet ”Inspektion krävs”. Du kan välja mellan:

 • Anslut nu?

 • Hoppa över, anslut senare.


Tryck på Enter för att ansluta till laddningscentret.

OBS! De första dagarna i varje månad uppdateras många frankeringsmaskiner. Detta kan medföra långsammare anslutning än normalt.

Se även ”Kan inte komma fram till Laddningscenter” och ”Kontrollera eventuella uppdateringar” i avsnittet ”Nedladdningar” 

 • Inspektion krävs:

Frankeringsmaskinen måste anslutas till Pitney Bowes laddningscenter när:

 1. Maskinen ska portouppdateras eller ladda ned reklamtryck.

 2. Vid varje månadsskifte för uppladdning av försändelsestatistik eller nedladdning av programuppdateringar. Maskinen behöver inte vara ansluten till laddningscentret permanent; endast i de situationer som beskrivs ovan.


Frankeringsmaskinen måste uppfylla följande för att kunna anslutas:

 1. Vara ansluten till Internet via lokalt nätverk, GSM eller analog telelinje*. Kontakta din IT-administratör om en fast IP-adress måste konfigureras i maskinen.

 2. Vara ansluten till elnätet.


När anslutning krävs visas meddelandet ”Inspektion krävs”.
Tryck på Enter för att ansluta till laddningscentret. Frankering är möjlig först när frankeringsmaskinen har anslutit till laddningscentret.

*) Vid anslutning via analog telefonlinje:
De första dagarna i varje månad uppdateras många frankeringsmaskiner. Detta kan medföra långsammare anslutning än normalt. Avbryt inte anslutningen medan maskinen har kontakt med laddningscentret. Obs! Om du använder en digital anslutning kan en digital till analog-omvandlare bidra till en stabilare anslutning till laddningscentret. 
Se även avsnitten “Prefixinställning” och ”Telefonnummer til laddningscentret”

Om en analog telefonlinje används måste den uppfylla följande: 

 1. Analog linje med tonval. Använd gärna en faxlinje.

 2. Stöd för modemtjänster (protokollen V22–V34).

 3. VoIP-linje kan inte användas.

 • Prefixinställning:

OBS! Med extern linje avses det nummer som du måste slå för att få en kopplingston/nå extern linje. Oftast är numret 0.

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Tryck på knappen Meny en gång.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ansl. Laddn.center”. Välj det alternativet.

 3. Väl följande alternativ “Telefoninställning”.

 4. Välj nu “Prefix f ext. linje”.

 5. Displayen visar nu “Prefix för att komma ut på linjen”. Markören blinkar nu.

 6. Om du redan hade ett prefix inprogrammerat, var vänlig radera det. Om det är tomt på raden där markören blinkar, för in prefixet. Om prefixet består av flera siffror, börja med att knappa in den första siffran. Vänta några sekunder, för nu in nästa siffra.

 7. För att spara prefixet, tryck på den gröna Ja-knappen.

 8. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

 • Telefonnummer till laddningscenter:

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Tryck på knappen Meny en gång.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ansl. Laddn.center”. Välj det alternativet.

 3. Väl följande alternativ “Telefoninställning”.

 4. Välj nu “Ändra PbP-nummer”.

 5. Displayen anger “Ändra INTE dessa siffror utan anvisning från PB. Ändra? Ja eller Nej?” Bekräfta genom att trycka på den gröna Ja-knappen.

 6. Displayen visar nu “Ange det nya TFN-numret”. Telefonnumret som ska vara inprogrammerat är: 0840309577. Det kan finnas bindestreck i telefonnumret, men det är bara utfyllnadstecken. Står det 0, följt av telefonnumret, så slår maskinen en nolla innan den ringer ut till laddningscentret. Dvs prefixet är inställt på 0.

 7. Bekräfta och spara telefonnumret genom att trycka på den gröna Ja-knappen. Maskinen återgår nu till “Telefoninställningar”.

 8. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

Konto
 • Om kontofördelning:

Kontofördelning

Om maskinen har kontofördelning kan den redovisa portokostnader per avdelning/användare i organisationen (till exempel teknisk support och försäljning). Antal möjliga konton varierar beroende på modell. Maskinen lagrar följande information för varje konto:

 • Kontonamn (max 15 alfanumeriska tecken).

 • Kontonummer.

 • Totalt antal. Detta är totalt antal brev/försändelser som har debiterats kontot sedan det senast nollställdes.

 • Totalt värde. Detta är det totala portobeloppet som har debiterats ett konto sedan det senast nollställdes.

 • Kontolösenord (valfritt).


Aktivera kontofördelningsfunktionen via alternativen i kontomenyn; tryck på Menyoch välj ”Konton”.

 • Slå PÅ / stänga AV kontofördelning:

Slå PÅ/stänga AV kontofördelning (om funktionen finns)

 1. Tryck på Meny på Hemskärmen.

 2. Välj ”Konton”.

 3. Om lösenord är aktiverat måste du ange lösenordet och välja OK för att fortsätta.

 4. Välj ”Kontotyp: ……” när du tillfrågas om detta.

 5. A: Välj ”Standard” för att aktivera kontofördelning.
  B: Välj 
  ”Stäng av kontofördelning” för att inaktivera kontofördelning.

Tryck på Hem för att återgå till Hemskärmen.

OBS!

 • Minst ett konto krävs för användning av kontofördelning. Se ”Skapa/ändra konton” för att fortsätta.

 • Om konton har skapats tidigare så visas kontoskärmbilden.

 • Skapa / ändra konton:

OBS! Minst ett konto måste skapas för användning av kontofördelning.

 1. Tryck på Meny

 2. Välj ”Konton”

 3. Om lösenord är aktiverat anger du detta och väljer OK för att fortsätta.

 4. Välj ”Skapa nytt konto”.

 5. Skriv ett namn på kontot. Namnet kan bestå av upp till 15 bokstäver och/eller siffror. Välj OK för att fortsätta.

 6. Skärmbilden för det nya kontot visas.
  A: Välj 
  ”Namn” om du vill ändra kontonamnet. Välj ”Klart” för att återgå till skärmen för det nya kontot.
  B: Om chefskod och kontolösenord är aktiverat (görs vid installationen) kan du skapa ett kontolösenord. Chefskod måste vara aktiverad för att ett kontolösenord ska kunna skapas. Välj 
  ”Ändra konto” och ange den fyrsiffriga koden. Välj ”OK” för att bekräfta.
  C: Välj 
  ”Nummer” om du vill tilldela kontot ett nummer. Välj önskat nummer.

OBS! Maskinen använder som standard nästa lediga kontonummer. Om du vill använda ett annat kontonummer kan du välja önskat nummer från ”Lista med lediga nummer”.

          D: Välj ”Fortsätt” för att återgå till kontoskärmen.

 • Radera konto:

När du raderar ett konto, var uppmärksam på att:

 • Kontot kan raderas endast om ingen information är kopplad till det.

 • Om information såsom transaktionsdata eller liknande är kopplat till kontot så kan det inte raderas. Istället har du möjlighet att antingen avbryta operationen eller ändra kontostatus till inaktiverat. Om du inaktiverar kontot får du en varning när räkenskapsårets sista period avslutas.

Vid denna tidpunkt måste du då välja det inaktiverade kontot som du vill radera och ändra period för räkenskapsåret.

Radera ett konto så här:

 1. Tryck på Meny.

 2. Välj ”Konton”.

 3. Om chefskod är aktiverad anger du denna och väljer OK för att fortsätta.

 4. Välj ”Radera konto”.

 5. En lista över alla befintliga konton visas. Tryck på Nedåt för att visa fler konton. Välj det konto som ska raderas.

 6. Bekräfta raderingen genom att välja ”Ja”.

 7. Välj ”Ja” om du vill radera fler konton; välj i annat fall ”Nej”.

 8. Tryck på Hem för att återgå till Hemskärmen.

 • Kontorapport:

Rapport för ett enskilt konto
Den här rapporten innehåller portohistorik för ett konto (om kontofördelning är aktiverad i maskinen).

 1. Tryck på Meny.

 2. Välj ”Rapporter”.

 3. Välj ”Konton”.

 4. Välj ”Ett konto”.

 5. Välj önskat konto.

 6. Sätt i ett kuvert i maskinen, eller tryck på Tejp, när du uppmanas till detta. Rapporten skrivs ut.

 7. Meddelandet ”Vill du skriva ut en rapport till?” visas.

 8. Välj ”Ja” för att återgå till rapportmenyn, eller ”Nej” för att återgå till Hemskärmen.


Rapport för flera konton

Den här rapporten innehåller portohistorik för flera konton (om kontofördelning är aktiverad i maskinen).

 1. Tryck på Meny.

 2. Välj ”Rapporter”.

 3. Välj ”Konton”.

 4. Välj ”Flera konton-sammanfattn.”.

 5. Sätt i ett kuvert i maskinen, eller tryck på Tejp, när du uppmanas till detta. Rapporten skrivs ut.

  OBS! Om rapporten omfattar mer än en sida uppmanas du att sätta i ytterligare kuvert eller tejpremsor.

 6. Meddelandet “Vill du skriva ut en rapport till?” visas.

 7. Välj ”Ja” för att återgå till rapportmenyn, eller ”Nej” för att återgå till Hemskärmen.

 • Nollställa ett enskilt konto:

 1. Tryck på Meny.

 2. Välj ”Konton”.

 3. Om chefskod är aktiverad anger du denna och väljer OK för att fortsätta.

 4. Välj ”Visa/Nolla kontosaldon”.

 5. Skärmen ”Konto att nolla” visas. Tryck på Nedåt för att visa fler konton.

 6. A: Om du känner till den första siffran i kontonumret, skriv denna och tryck på Enter, ELLER
  B: Välj kontonamnet.

 7. Kontonamn, antal och använt portobelopp visas.


Nollställ kontot så här:

 1. Välj ”Nolla dessa saldon” för att nollställa kontosaldona.

  VARNING! Denna kontoinformation kan inte återfås efter radering.

 2. Skärmen ”Bekräfta nollning av saldon” visas. Välj ”Ja”.

 3. Om du vill visa eller nollställa ytterligare ett konto väljer du ”Ja” för att återgå till skärmen ”Konto att nolla”. Välj i annat fall ”Nej”.

 4. Tryck på Hem för att återgå till Hemskärmen

 • Nollställa alla konton:

Nollställa saldon för alla konton

Du kan nollställa portosaldona för alla konton.

VARNING! Försäkra dig om att du verkligen vill nollställa alla konton. Kontoinformationen kan inte återfås efter radering.

 1. Tryck på Meny.

 2. Välj ”Konton”.

 3. Om chefskod är aktiverad anger du denna och väljer OK för att fortsätta.

 4. Tryck på Nedåt och välj ”Nolla alla kontosaldon”.

 5. Välj ”Ja, nolla alla” för att bekräfta radering av alla kontosaldon.

 6. Ett meddelande att alla kontosaldon är nollställda visas. Välj ”OK” för att återgå till kontoskärmen.

 7. Tryck på Hem för att återgå till Hemskärmen.

Våg
 • Normal vägning:

 • Lägg ett brev på vågen. Vikten visas på skärmen.

 • Välj försändelseslag (tryck på bläddringsknapparna för att visa fler försändelseslag).

 • Om det inte finns något värde intill namnet på försändelseslaget, följ anvisningarna för de alternativ eller tjänster som är tillgängliga för detta försändelseslag.

 • Tryck på Enter när du har specificerat alla försändelseslag och avgifter.

 • Differentiell vägning:

Med denna funktion kan du behandla blandade brev med hjälp av vågplattformen (vågen). Lägg ett antal brev på vågplattformen. Systemet beräknar automatiskt portot för varje brev du tar bort från vågplattformen.

 1. Kontrollera att vågen är aktiverad (”Vågvikt” visas på skärmen).

 2. Välj försändelseslag (tryck på bläddringsknapparna för att visa fler försändelseslag).

 3. Om det inte finns något värde intill namnet på försändelseslaget, följ anvisningarna för de alternativ eller tjänster som är tillgängliga för detta försändelseslag.

 4. Tryck på Enter när du har specificerat alla försändelseslag och avgifter.

 5. Tryck på Vikt/porto.

 6. Välj ”Diff.vikt”.

 7. Lägg breven på vågplattformen. De kan vid behov läggas i en behållare på plattformen.

 8. Ta bort det första brevet så beräknas portot automatiskt. Frankera brevet på vanligt sätt.

 9. Fortsätt att ta bort brev och frankera dem tills det sista brevet är klart. När det sista brevet (eller behållaren) har tagits bort från plattformen tillfrågas du om du vill ”Skriva ut porto för det sista brevet som togs bort?”. Välj ”Ja” eller ”Nej”.

 10. Du kan nu lägga fler brev på plattformen och fortsätta använda funktionen, eller välja ”Gå ur diff.vägning”.

 • Manuell vägning:

Den här metoden används när du redan vet hur mycket ett brev väger och inte vill använda vågplattformen.

 1. Tryck på Vikt/porto.

 2. Välj ”Skriv vikt manuellt”.

 3. Välj ”Ange vikt i gram/kg” för att efter behov växla mellan viktangivelse i gram eller kg.

 4. Mata in vikten i gram eller kilo och välj därefter OK.

 5. Välj önskat försändelseslag med hjälp av knapparna.

 6. Tryck på Enter när du har specificerat alla försändelseslag och avgifter.

 • Nollställa vågen:

  1. Tryck på Vikt/porto.

  2. Välj ”Nollställ vågen”.

  3. Vågen nollställs och du återkommer till Hemskärmen.

Kliche
 1. Ladda ned:

Maskinen kan skriva ut ett reklamtryck eller textmeddelande till vänster om frankeringsstämpeln.

Ladda ned postalt reklamkliché:

 1. Tryck på Ladda porto.

 2. Välj ”Kontrollera PbP-saldo”“Begär kontosaldo” visas på skärmen.

 3. Kontosaldot visas.

 4. Ladda porto (Ja/Nej)?” Välj ”NEJ”.

 5. En uppdatering är tillgänglig” visas på skärmen.

 6. Välj ”JA” för att ladda ned reklamkliché.

Reklamklichén laddas ned till frankeringsmaskinen.

 1. Välja:

Välja reklamtryck:

 1. Välj ”Reklam” på Hemskärmen.

 2. Gör något av följande:
  A: Bläddra i listan och välj önskat reklamtryck – eller
  B: Skriv numret för reklamtrycket och tryck på 
  Enter för att välja det.

 3. Du återkommer till Hemskärmen, där namnet på det valda alternativet visas.

 1. Reklamtryck som standardval:

Ställa in valt reklamtryck som standardval

 1. Tryck på Meny.

 2. Tryck på Nedåt och välj ”Arbetsprogramalternativ”.

 3. Välj ”Ställ in grundinställning”.

 4. Välj ”Aktuellainst. OK?”

 5. Tryck på ”Ja”.

Reklamklichén kommer nu att användas för alla brev som frankeras.

Textmeddelande
   1. Skapa:

   Vad är ett textmeddelande?

   Ett textmeddelande är ett eget meddelande eller reklambudskap som skrivs via maskinens tangentbord och som kan skrivas ut på frankeringsstämpeln. Meddelandet kan vara upp till 5 rader långt med max 20 alfanumeriska tecken per rad, och skrivs ut till vänster om frankeringsstämpeln. Upp till 5 textmeddelanden kan lagras i maskinen.

   Skapa ett nytt textmeddelande:

   1. Välj ”TXT-medd” på Hemskärmen.

   2. Välj ”Skapa nytt textmeddelande”.

   3. Godkänn varningen avseende användning av textmeddelanden.

   4. Skriv ett namn du vill ge det aktuella textmeddelandet och välj ”OK”.

   5. Välj ”1” och skriv den första textraden. Textraden kan bestå av upp till 20 bokstäver och siffror. När du är klar, välj ”OK” eller ”Ändra nästa gång”.

   6. Fortsätt att skriva upp till 5 textrader (tryck om nödvändigt på Nedåt för att visa rad 5). Tryck på Enter när du har skrivit färdigt meddelandet.

   OBS! Om textmeddelandet innehåller en returadress måste den första raden innehålla ordet ”Returadress” eller ”Avsändare”.

   Skapa ytterligare textmeddelanden:

   1. Tryck på Meny och därefter på Nedåt.

   2. Välj ”Textmeddelande”.

   3. Välj ”Skapa nya medd.” och gå till steg 3 ovan.

   1. Ändra:

   Ändra ett textmeddelande

   1. Tryck på Meny och därefter på Nedåt.

   2. Välj ”Textmeddelande”.

   3. Välj ”Visa/Ändra textmeddelanden”. Alla befintliga meddelanden visas på skärmen.

   4. Tryck på Nedåt för att visa eventuellt ytterligare alternativ.

   5. Välj det meddelande som du vill ändra.

   6. Välj den rad i meddelandet som du vill ändra och välj ”Ändringsalternativ”. Du kan använda alternativet ”Flytta markören åt vänster” eller ”Flytta markören åt höger” för att välja den text du vill ändra.

   7. Välj ”OK” när du är klar.

   Ändra namn på ett textmeddelande

   1. Tryck på Meny och därefter på Nedåt.

   2. Välj ”Textmeddelande”.

   3. Välj “Ändra medd.namn”. Alla befintliga meddelanden visas på skärmen.

   4. Tryck på Nedåt för att visa eventuellt ytterligare alternativ.

   5. Välj det meddelande du vill ändra.

   6. Tryck på C för att radera det befintliga namnet, och skriv ett nytt namn.

   7. Välj ”OK”. Det nya meddelandenamnet lagras.

   1. Välja:

   Snabbmetod:

   1. Tryck vid behov på Nedåt.

   2. Välj ”TXT Medd”. Alla befintliga meddelanden visas på skärmen.

   3. Välj det meddelande som du vill använda. Du återkommer till Hemskärmen, där namnet på det valda textmeddelandet visas.

   1. Radera textmeddelande:

   2. Tryck på Meny och därefter på Nedåt.

   3. Välj ”Textmeddelande” och därefter ”Radera meddelande”. Alla befintliga meddelanden visas på skärmen.

   4. Välj det meddelande som du vill radera.

   5. Bekräfta raderingen genom att välja ”Ja”, eller avbryt genom att välja ”Nej”.

PORTO BETALT

Denna funktion medger tryck av ”Porto Betalt”-stämpel. Denna typ av post lämnas in till Posten tillsammans med en följesedel och faktureras separat.

 1. Tryck på Meny.

 2. Välj ”Funktionsalternativ”.

 3. Välj ”Porto Betalt-tryck”.

 4. Gör dina val och behandla försändelserna på normalt sätt.

FRANKERINGSREMSOR

Skriva ut flera frankeringsremsor (tejpremsor) med samma porto

Om maskinen är klar att skriva ut porto och Hemskärmen visas, anger du det antal tejpremsor du vill skriva ut och trycker på Tejp.

BYTE AV FÄRGPATRON
 1. Färgförbrukningen varierar beroende på eventuellt reklamtryck, hur många brev som frankeras per dag och andra faktorer. Vi rekommenderar att du alltid har en extra färgpatron i lager.

  Varningsmeddelandet ”Låg färg” visas på skärmen när färgen håller på att ta slut, eller är helt slut. Färgpatronen måste då bytas inom kort. Ytterliggare ca 300 tryck kan skrivas ut, eller så kan maskinen användas i ytterligare ca sex dagar. Om du inte har en extra färgpatron tillgänglig är det dags att beställa en snarast.

  VARNING!
  Byt färgpatron så snart meddelandet ”Låg färg” visas. När varningsmeddelandet ”Färg slut” visas måste färgpatronen bytas omedelbart. Färgen är slut, och det går inte längre att skriva ut.

  1. Om en färgvarning har visats, gå till steg 2. Alternativt kan du navigera i menyerna för att gå igenom bytesproceduren.

  • Tryck på Meny.

  • Tryck vid behov på Nedåt och välj ”Underhåll”.

  • Välj ”Skrivarunderhåll”.

  • Välj ”Byt färgpatron” eller ”Byt skrivarhuvud” efter behov.

  1. Ta bort vågplattformen och öppna spärren till färgpatronen när du uppmanas till detta. Meddelandet ”Flytta färgpatron” visas.
   3. När instruktionen ”Installera nu” visas, öppna locket till färgpatronen.
   4. Ta bort den gamla patronen.
   5. Ta bort skyddstejpen från den nya färgpatronens undersida.
   6. Sätt i färgpatronen i fördjupningen. De utskjutande kanterna på färgpatronens sidor glider in i spåren.
   7. Vrid spärren till stängt läge.
   8. Stäng locket till färgpatronen. Maskinen känner automatiskt av den nya patronen och återgår efter några ögonblick till Hemskärmen. Montera tillbaka vågplattformen.