Sekretesspolicy


Denna sekretesspolicy träder i kraft den 25 maj 2018.

Azolver Sverige respekterar våra kunders och användares integritet. Denna sekretesspolicy beskriver hur vår webbplats, tjänster och produkter fungerar och hur vi samlar in, använder och delar information. Denna sekretesspolicy gäller för pb.com och Azolver Sverige webbplatser, tjänster och produkter som samlar in information och visar dessa villkor och som ägs och drivs av Azolver Sverige och Azolver Sverige dotterbolag, allmänt kallade “Azolver Sverige”.  Azolver Sverige webbplatser, tjänster och produkter hänvisas till i denna policy som “webbplatser”. Dessa villkor gäller inte för Azolver Sverige webbplatser som inte visar eller länkar till denna policy eller som har egna sekretesspolicys.Dessa Sekretessregler innehåller följande avsnitt:

 1. Insamling av personuppgifter från webbplatsanvändare
 2. Inhämta annan information
 3. Använda och bevara personuppgifter
 4. Lämna ut personlig information
 5. Skydda personlig information
 6. Gränsöverskridande dataöverföring
 7. Besöka andra webbplatser än Azolver Sverige
 8. EU-U.S.A. och Schweiz-U.S.A. Överensstämmelse integritetsskydd
 9. Landsspecifika krav
 10. Dina val
 11. Dina rättigheter till åtkomst till personuppgifter
 12. Ändringar av denna sekretesspolicy
 13. Kontakta oss

 

 

1. Samla in personuppgifter från webbplatsanvändare


För att kunna ge dig åtkomst till vissa tjänster eller information på våra webbplatser, kan du behöva tillhandahålla vissa personuppgifter (information som identifierar en individ antingen enskilt eller i kombination med andra uppgifter). Azolver Sverige samlar även in information som inte är personlig och som inte på egen hand identifierar en individ. När information som inte är personlig kombineras med annan information så att den identifierar en individ, hanterar vi den kombinationen som personuppgifter.Följande är exempel på de slags personuppgifter som kan samlas in direkt från dig (eller någon som agerar för din räkning):

 • Kontaktinformation (inklusive namn, gatuadress, e-postadress, telefonnummer)
 • Statligt utfärdade ID:n (så som personnummer)
 • Användarnamn, lösenord och annan information som används i kombination för att verifiera identitet
 • Finansiell information (inklusive kredit-/bankkort och bankkontoinformation, kredit- och betalningshistorik, samt information om betalningsstandard)
 • Geopositionering, demografi, frakt/mottagning, fakturering och annan information relaterade till köp eller leverans av Azolver Sverige produkter och tjänster eller tjänster som du kommer åt via webbplatserna
 • Alla andra personuppgifter eller kännetecken om en individ som är kopplade till nåt av ovanstående, så som födelseplats, geografiska indikatorer eller bilder

Genom att gå in på och använda våra webbplatser godkänner du insamlingen, användningen, upplysning, lagring och bearbetning av personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.  Vänligen observera att du inte måste tillhandahålla dina personuppgifter. Genom att välja att inte dela dina personuppgifter med oss kan du komma att inte kunna ta del av våra webbplatser och vi kanske inte kan ge dig all funktionalitet som vi erbjuder genom våra webbplatser.

 

2. Inhämtning av annan information


Azolver Sverige använder flera olika verktyg och metoder för automatisk datainhämtning, till exempel cookies, klickströmmar och webbsignaler.

Cookies

Vissa av våra webbplatser använder “cookies”, som är små datafiler (ofta med en unik identifierare) som skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din dators hårddisk.   Vi kan använda cookies för att bättre kunna betjäna besökare på våra webbplatser, förstå användning och förbättra innehåll och erbjudanden på våra webbplatser. Cookies kan placeras av oss eller av en av våra tredje parts tjänsteleverantörer.Vi, eller våra tjänsteleverantörer, kan: (1) använda cookies för att samla in aggregerad information om användarna av våra webbplatser anonymt, eller (2) dela aggregerad information om demografi och användning med våra framtida och befintliga affärspartners, annonsörer och andra tredje parter i affärssyfte.Om du föredrar att inte ha cookies, har de flesta webbläsare ett alternativ som gör att du inte accepterar dem. Utan cookies kan du däremot inte dra full fördel av alla våra webbplatsfunktioner och vissa delar av våra webbplatser kanske inte fungerar fullt ut.

Klickström

Vi kan inhämta information om kundernas klickströmmar under deras besök på våra webbplatser. Sådana klickströmsdata innehåller information om vilka sidor besökarna kommer från, vilka navigeringsvägar de tar och vilka områden på webbplatserna som de har besökt.  Från tid till annan spårar vi sådan information inom och utanför våra webbplatser. Dessutom kan vi spåra och matcha klickströmsdata med personuppgifter som du har tillhandahållit oss så att vi kan leverera innehåll och andra erbjudanden, det vill säga produkter och tjänster som ger dig en bättre kundupplevelse.  Vi kan också dela klickströmsdata med tredje parter i aggregerat eller på annat sätt anonymiserat format.

Webbsignaler

Viss e-postkommunikation du får från oss kan innehålla webbsignaler. Webbsignaler består av en rad kod på våra webbplatser som levererar en liten grafisk bild. Webbsignalen kanske inte syns eftersom den är 1×1 bildpunkt som är utformad så att den ska smälta in i bakgrunden på en webbsida. Med webbsignaler kan vi inhämta information såsom IP-adressen till den dator som hämtade sidan där webbsignalen visas, URL-adressen till den sida där webbsignalen visas, vilken tidpunkt sidan med webbsignalen visades, vilken typ av webbläsare som användes för att visa sidan samt information i cookies. Vi använder webbsignaler för aktiviteter som övervakning av hur effektiva våra rubriker i mejl eller annonsbanderoller är.

IP-adress

Din Internet Protocol (“IP”)-adress är en numerisk etikett tilldelad varje enhet (ex. Dator, skrivare, mobil enhet, eller server) och associeras vanligtvis med platsen där du går ut på internet.  Det är så enheter hittar varandra i ett nätverk. Vi kan använda din IP-adress för att hjälpa till att diagnostisera problem med våra servrar, samla in bred demografisk information, samla geografiska data och administrera våra webbplatser.Spårningsförfrågningar

Vi agerar inte på eller förändrar vårt webbplatsbeteende när vi får Spåra inte-begäran från din webbläsare.

 

3. Använda och bevara personuppgifter


Personuppgifter som vi samlar in genom våra webbplatser kan användas för att tillhandahålla information avseende våra produkter och tjänster, eller för marknadsföring och kampanjer som vi tror du finner intressanta.  Vi kan också använda personuppgifter som du tillhandahåller i internt syfte, så som anpassning av webbplatsen, förbättring eller utveckling, administration och drift av våra webbplatser, dataanalys, samt efterlevande av våra juridiska åtaganden, policys och processer, inklusive utförande av Azolver Sverige skyldigheter under försäljningsavtal, leasingavtal eller licenser mellan dig och Azolver Sverige.Vi bevarar dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla syftet som anges i denna sekretesspolicy, om inte en längre period krävs eller tillåts av lagen; eller för att på annat sätt uppfylla ett lagkrav.

 

4. Dela personuppgifter


Azolver Sverige kan hyra, sälja eller på annat sätt dela dina personuppgifter där så är tillåtet av lagen, till exempel:

 1. Inom Azolver Sverige-gruppen av bolag,
 2. Med tredje parter som utför tjänster åt oss för vår räkning (så som kreditkortsföretag, kredit- och/eller undersökande rapporteringsorgan, finansbolag, transportbolag, konsulter, rådgivare och marknadsundersökningsföretag), eller
 3. För marknadsföringskampanjer utförda av oss eller andra företag eller organisationer som erbjuder produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för våra kunder.

Våra tjänsteleverantörer måste förvara de personuppgifter de får från oss konfidentiella och säkra i enlighet med denna sekretesspolicy och de får inte använda dem i något annat syfte än det som Azolver Sverige avsett när de tillhandahållits tjänsteleverantören.Vi kan också göra informationen tillgänglig för tredje parter under följande omständigheter:

 1. När vi i god tro anser att det krävs av lagen eller för att på annat sätt samarbeta med brottsbekämpande aktivitet;
 2. När vi i god tro anser det vara nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller egendom från bedrägeri, missbruk eller olaglig aktivitet; eller
 3. I händelse av en föreslagen sammanslagning, förvärv, likvidering, upplösning eller försäljning av tillgångar.

Under dessa omständigheter kommer ditt godkännande inte att krävas, men vi kommer att försöka meddela dig i den mån lagen kräver det.Beroende på lokal lagstiftning kan du antingen välja eller välja bort att dela dina personuppgifter och/eller att de används i marknadsföringssyfte.  I händelse av att du väljer att dela kommer vi använda och dela dina personuppgifter enligt vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. I händelse av att du väljer att inte delta kommer vi att dela ditt val med tillämpliga tredje parter i förekommande fall. För information om hur du gör detta, se avsnittet Dina val nedan i denna sekretesspolicy.

 

5. Skydda personuppgifter


Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skydd för att skydda de personuppgifter vi samlar in och bearbetar.

 

6. Gränsöverskridande dataöverföring


Azolver Sverige Inc. och dess helägda amerikanska Dotterbolag som mottar personuppgifter från länder utanför USA följer tillämpliga lagar och regler avseende kunders, partners och medarbetares personuppgifter som rör sig över geografiska- och jurisdiktionsgränser.  Detta inkluderar användandet av dataöverföringsavtal och modellavtalsklausuler, där så är tillämpligt, mellan våra företagsenheter, våra partners och våra kunder där så krävs. Ytterligare information för de områden du befinner dig i hittar du under avsnittet Landspecifika krav.

 

7. Besöka andra webbplatser än Azolver Sverige


Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som fungerar oberoende av Azolver Sverige. Länkade webbplatser kan ha egna sekretesspolicys eller meddelanden. Om du besöker några länkade webbplatser rekommenderar vi starkt att du går igenom deras sekretesspolicy. All information du anger när du besöker en icke-ansluten Azolver Sverige webbplats är föremål för de sekretesspolicys som publicerats på dessa webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på några webbplatser som inte är anslutna till eller ägda av Azolver Sverige, någon användning av dessa webbplatser, eller sekretesspraxis för dessa webbplatser.  

 

8. EU-U.S.A och Schweiz-U.S.A. Överensstämmelse integritetsskydd


Azolver Sverige deltar i och har certifierat sin överensstämmelse med EU-USA Ramverk för integritetsskydd samt Schweiz-U.S.A. Ramverk för integritetsskydd som framgår av det amerikanska handelsdepartementet avseende insamling, användning, bearbetning och bevarande av personuppgifter som överförs från den Europeiska Unionen och Schweiz till USA.

Vi har certifierat hos handelsdepartementet att vi efterlever principerna i integritetsskyddet. Om det uppstår någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och principerna i integritetsskyddet, ska principerna i integritetsskyddet ha företräde. För att läsa mer om integritetsskyddprogrammet och för att se vår certifieringssida, gå till www.privacyshield.gov

Azolver Sverige ansvarar för bearbetningen av de personuppgifter vi mottar, under ramverket för integritetsskydd, och överför därmed till en tredje part som agerar som ombud för dess räkning.  Azolver Sverige efterlever principerna i integritetsskyddet för alla vidarebefordringar av personuppgifter från EU eller Schweiz, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidarebefordran.

Med avseende på personuppgifter som mottas eller överförs i enlighet med ramverket för integritetsskydd, är Azolver Sverige föremål för de reglerande verkställighetsbefogenheterna av Förenta Staternas federala handelskommission. I vissa situationer kan vi behöva avslöja personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningsregler.

I överensstämmelse med EU-U.S.A. och Schweiz-U.S.A. Principer för integritetsskydd, förbinder sig Azolver Sverige att lösa klagomål gällande din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Om du anser att Azolver Sverige bearbetar dina personuppgifter inom omfattningen av vår integritetsskyddscertifiering, kan du ställa eventuella frågor eller klagomål gällande vår överensstämmelse till oss på följande information avsnittet Kontakta oss nedan.

Azolver Sverige kommer att svara inom 45 dagar.  Om du har en olöst integritets- eller dataanvändningsfråga som vi inte tagit hand om på tillfredsställande sätt, vänligen kontanta JAMS, vår USA-baserade tredje part tvistlösningsleverantör, kostnadsfritt på https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

Om du inte får erkännande av ditt klagomål i tid från oss, eller om vi inte hanterat ditt klagomål tillfredsställande, kan du åberopa bindande medling när andra tvistlösningsprocesser har uttömts. Vänligen kontakta eller besök hemsidan för integritetsskydd på https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint för mer information eller för att anmäla ett klagomål. Tjänsterna på webbplatsen för integritetsskydd tillhandahålls kostnadsfritt för dig.

 

9. Landspecifika krav


Azolver Sverige Inc. är ett internationellt företag med dotterbolag i hela världen. Denna sekretesspolicy anger våra globala principer (i den mån lagen tillåter och/eller kräver det) för insamling, användning och avslöjande av information som hämtats från våra webbplatser. Det land där du gör affärer med oss eller där den webbplats du besöker finns eller är baserad kan ha särskilda bestämmelser om personlig information som du hittar nedan.

Australien

Gränsöverskridande dataöverföringMed avseende på personuppgifter mottagna från Australien, kan dina personuppgifter avslöjas till enheter baserade i USA, Storbritannien eller något annat lav som krävs för att uppfylla syftena som anges i denna sekretesspolicy och vi kommer att följa tillämpliga lagar och regler avseende dina personuppgifter.  Som angivits ovan inkluderar detta användningen av dataöverföringsavtal och modellavtalsklausuler, där så finns, mellan våra företagsenheter, våra partners och våra kunder där så krävs.

Kreditinformation

Enligt vad som beskrivits i Insamling av personuppgifter från webbplatsanvändare, kan vi även samla in din kreditinformation för att utvärdera en kreditansökan eller för att hjälpa oss att driva in förfallna betalningar. Vi kan samla in kreditinformation från ett företag som tillhandahåller information om kommersiella krediter, en långivare angiven i din kreditansökan, andra sökanden eller ett kreditrapporteringsföretag som tillhandahåller konsumentkreditrapporter, även om det är en ansökan om kommersiell kredit.

När du ansöker om kredit hos oss går du med på att vi får åtkomst till dina personuppgifter (inklusive icke-kreditrelaterad information) som finns hos ett kreditrapporteringsföretag, även om en förbudstid gäller, i syfte att bedöma en ansökan om kredit eller för att kunna driva in förfallna betalningar.

Kreditrapporteringsföretag kan använda kreditinformation de har för att svara på förfrågningar från oss eller andra kreditgivare för att i förväg granska dig för direktmakrnadsföring. Du kan be kreditrapporteringsföretag att inte göra detta. Om du däremot är en låntagare kan du få direktmarknadsföring från oss (om du inte ber oss att inte göra detta), som inte har granskats i förväg.

Europa

Överföra personlig information till andra länderOm du specifikt befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EEA”), kan de uppgifter vi samlar in från dig överföras till, och lagras på, en plats utanför EEA. De kan också bearbetas av personal som arbetar utanför EEA, som arbetar för oss eller en av våra tjänsteleverantörer. Sådan personal kan vara inblandad i bland annat att genomföra din beställning, bearbeta din betalningsinformation och tillhandahålla supportstjänster. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring eller bearbetning av dina personuppgifter på platser utanför EEA. Vi skyddar alla personuppgifter som skivkas utanför EEA i enlighet med denna sekretesspolicy eller enligt vad som krävs av tillämplig lag.

Latinamerika

Azolver Sverige Inc. Är ett globalt företag med affärsenheter och dotterbolag över hela världen och ansvarar för bearbetningen av dina personuppgifter och skyddet av dem. Denna sekretesspolicy anger Azolver Sverige globala principer för insamlingen, användningen och avslöjandet av information som hämtats från våra webbplatser (vilket även inkluderar Azolver Sverige Brasilien och Azolver Sverige Puerto Rico).

Dina val

Du har rätt att få åtkomst till, korrigera och/eller radera dina personuppgifter och protestera mot dess bearbetning samt begränsa dess användning eller avslöjande och/eller dra tillbaka ditt medgivande till oss att bearbeta sådan information genom att kontakta oss enligt vad som beskrivs i avsnittet Kontakta oss.På samma sätt, och om du inte uttryckligen motsätter dig och skriftligen skickar in ditt motsättning enligt vad som beskrivs nedan i avsnittet Kontakta oss, godkänner du uttryckligen att Azolver Sverige får överföra dina personuppgifter att bearbetas av tredje part under de allmänna villkoren för Azolver Sverige sekretesspolicy.

USA

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien – Shine the Light LawBoende i Kalifornien har laglig rätt (utan kostnad och inte mer än en gång per år) att begära information om hur vi kan ha delat din information med andra för direktmarknadsföring.  För att erhålla denna information eller göra ändringar i dina personuppgifter, vänligen se instruktionerna som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.

 

10. Dina val


Om du är kund hos Azolver Sverige, kommer du fortsätta att få transaktionsinformation om ditt konto och Azolver Sverige produkter och tjänster som du äger, leasar, hyr, har licens på eller prenumererar på. I vissa jurisdiktioner kan du behöva välja att få ytterligare marknadsföringskommunikation från oss. Om du vill dra tillbaka ditt medgivande till att få marknadsföringskommunikation från Azolver Sverige, kan du göra det genom att (1) följa instruktionerna i vår marknadsföringskommunikation, eller (2) ange dina val i relevant del av din kontoprofil/kontoval (så som Ditt konto), eller (3) se instruktionerna som finns i avsnittet Kontakta oss nedan. Vissa av våra produkter och tjänster innehåller inställningar som gör att våra användare eller administratörer kan kontrollera hur produkterna samlar in information. Om du vill begära ändringar i dina personuppgifter, kan du göra det genom att (1) ange dina val i relevant avsnitt av din kontoprofil/kontoval (så som Ditt konto), eller (2) se instruktionerna som finns i avsnittet Kontakta oss nedan. Observera att genom att välja att inte dela vissa personuppgifter med oss kanske vi blir förhindrade att tillhandahålla all funktionalitet vi erbjuder via våra webbplatser. Om det krävs enligt gällande lag har du rätt att begära tillgång till din personliga information hos oss. Om det tillåts i gällande lag kan vi eventuellt ta ut en skälig avgift för att ge dig åtkomst till dina personuppgifter, men vi tar ingen avgift för själva begäran om åtkomst.

 

11. Dina rättigheter till åtkomst till personuppgifter


Om det krävs enligt gällande lag har du rätt att begära tillgång till och/eller ändra din personliga information hos oss. När du får åtkomst till eller uppdaterar dina personuppgifter kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi kan hjälpa dig med din förfrågan. Observera att vi kan avslå förfrågningar eller begränsa den information vi ger åtkomst till om vi anser att det kan riskera integriteten hos andra eller om det är orimligt eller repetitivt, eller om det skulle kräva oproportionellt bemödande. Om det tillåts i gällande lag kan vi eventuellt ta ut en skälig avgift för att ge dig åtkomst till din personliga information, men vi tar ingen avgift för själva begäran om åtkomst.

 

12. Ändringar av denna sekretesspolicy


Azolver Sverige kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan efter eget gottfinnande. Överst i sekretesspolicyn anger vi senaste uppdateringsdatum. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på sätt som väsentligt avviker från denna sekretesspolicy utan att i förväg meddela dig, och under inga omständigheter kommer vi att använda dina personuppgifter på sätt som är förbjudna enligt lag. Din fortsatta användning av våra webbplatser antyder ditt godkännande av denna sekretesspolicy och eventuella ändrade versioner av den.13. Kontakta ossFör att dra tillbaka ditt medgivande till marknadsföringsikommunikation, klicka här för att säga upp så blir du borttagen från Azolver Sverige e-postlistor för kampanjer/marknadsföring. Observera att om du är kund hos Azolver Sverige, kommer du fortsätta att få transaktionsinformation om ditt konto och Azolver Sverige produkter och tjänster som du äger, leasar, hyr, har licens på eller prenumererar på.Om du vill göra ändringar i dina personuppgifter (så som adressinformation och telefonnummer) klicka här.Om du har några frågor eller kommentarer om de här Sekretessreglerna kan du kontakta oss på [email protected]